Äntligen en helhetssyn som stärker barnens uppväxt!

Idrott, konst och kultur samt friluftsliv för barn (upp till 18 år) är nu lagstadgad verksamhet i Sverige. Varje barn har lika rätt. Ingen ska lämnas utanför.

I och med att barnkonventionen antogs som svensk lag i riksdagen under förra året åligger det nu alla offentliga förvaltningar som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga att ge varje barn rätt till idrott, konst och kultur samt friluftsliv.

Regeringen har gett uppdraget för genomförande till bland annat Kulturrådet, Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och till jämställdhetsombudsmannen.

Hur påverkar det Tjörn?

Skolan och biblioteken är lagstadgade. Det är nödvändigt och bra. Att nu även idrott, konst och kultur samt friluftsliv för barn upptill 18 år blivit lagstadgad visar på en helhetssyn rörande barns uppväxt och utveckling som är mycket välkommen!

I Agenda 30 är helhetssynen gällande barnen central. Helhetssynen förstärks nu ytterligare genom att barnkonventionen blivit lag.

På Tjörn arbetar vi redan systematiskt i barnkonventionens anda. Skolan, kultur-fritid och sociala är centrala i det gränsöverskridande samarbete som vi byggt upp kring barnens utveckling och som är stadfäst av fullmäktige.

Vi har våra fantastiska idrotts-och friluftsföreningar som gör stordåd. Så också våra kulturarvsmuseer. Delta med kulturskolan, akvarellmuseet, Pilane med flera är ytterst viktiga nav inom konst och kultur.

Många barn och unga befinner sig nu i en svår situation i dessa pandemitider. Utestängda som många är från sina kultur-och fritidsaktiviteter. Vi vet att vår förvaltning arbetar för fullt med att hitta nya metoder som kan hjälpa dem att överbrygga denna problematiska tid. 

Vi har blivit tillfrågade från nationell nivå om Tjörn vill delta med våra erfarenheter på seminarier som planeras i deras implementering av lagen i Sveriges kommuner. Det tar vi som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Med glädje arbetar vi vidare mot fullmäktiges mål att Tjörn skall bli den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Tack alla ni som deltar i arbetet! Tillsammans gör vi underverk!

Varje barn har lika rätt. Ingen ska lämnas utanför.

Benita Nilsson

Ordförande (L) i kultur-och fritidsnämnden Tjörn

Frank Holvik

1:e vice ordförande (C)