Förbättra vården för äldre!

Äldre idag är mer aktiva jämfört med tidigare. Många gör stora insatser för samhället, även långt efter sin pensionering. Vi behöver därför ha en äldrepolitik där äldre inkluderas och är med och bygger vårt gemensamma samhälle. Det innefattar också den hälso- och sjukvård som äldre behöver.

Regionen har gjort en kartläggning över hälsa och vård för äldre i Västra Götalandsregionen. Den visar stora omotiverade skillnader mellan invånare i kommunerna avseende sjuklighet, vårdkontakter, slutenvård, läkemedelsbehandling och tandhälsa. Den visar också med all önskvärd tydlighet att hälso- och sjukvården behöver ha kunskap om geriatrik, det vill säga sjukdomar som uppstår till följd av åldrandet.

Tyvärr är den geriatriska kompetensen inte jämlikt spridd i vår region och det visar sig att det också skrivs ut olämpliga läkemedel till äldre i högre grad än övriga landet. Läkemedel som medför stora biverkningar eller bidrar till större sjuklighet.

Vård vid psykisk ohälsa hos äldre visar sig inte vara jämlik. Trots att psykisk sjuklighet ökar med åldern, så har äldre färre vårddagar än yngre inom psykiatri. Äldre har färre besök hos kurator, psykolog eller psykoterapeut jämfört med yngre. Diagnoser och läkemedels-behandling av depression och demens hos äldre varierar omotiverat mycket i Västra Götaland.

Socialdemokraterna menar att både kommun och region behöver säkerställa att äldreomsorgen får tillgång till de läkarresurser som behövs och att kunskap om åldrande finns hos personalen. Det får inte vara ett geografiskt lotteri om man bor där det finns kompetens eller vård – vård ska ges efter behov och ska vara jämlik!

Vi menar också att det kan finnas stor anledning att se över de förebyggande och sociala insatserna så fort pandemin är över, då många varit väldigt ensamma och isolerade.

Hans Strandberg (S)

Regionpolitiker från Tjörn

Janette Olsson (S)

Regionpolitiker från Stenungsund