Tjörns kommun vann tvist om detaljplan

Fastighetsägare med 100 meter till grannfastigheten, med vatten emellan, har ingen klagorätt.